Sunday, September 14, 2014

Յունգի աղյուսակ - Young tabelau

\(n\times m\) չափի \(A\) մատրիցը կոչվում է Յունգի աղյուսակ (Young tabelau), եթե նրա տարրերը տողերում կարգավորված են ձախից-աջ, իսկ սյուներում՝ վերևից-ներքև։ Եթե աղյուսակի մի որևէ վանդակ դատարկ է, ապա այն նշվում է \(\infty\) (անվերջություն) նշանով։ \(A\) Յունգի աղյուսակը համարվում է դատարկ, եթե \(A[0,0] = \infty\)։ Աղյուսակը համարվում է ամբողջովին լցված, եթե \(A[n-1,m-1] \ne \infty\)։ Աղյուսակի տարրերից կարգով ամենափոքրը միշտ գտնվում է \(A[0,0]\) բջջում։

Ահա Յունգի աղյուսակի մի նմուշ, որը պարունակում է \(0\), \(1\), \(2\), \(3\), \(5\), \(7\), \(9\) թվերը։
0029
357
Յունգի աղյուսակի հետ կատարվող տիպիկ գործողություններից կարելի է համարել նոր տարրի ավելացումը, մինիմալ տարրի հեռացումը, դատարկ կամ լցված լինելը ստուգելը։

Իրական թվերի համար նախատեսված Յունգի աղյուսակը կարելի է սահմանել C++ լեզվի հետևյալ դասով․
class Tabelau {
private:
  int rows;   // տողերի քանակը
  int columns;  // սյուների քանակը
  double** data; // տվյալների աղյուսակ

public:
  Tabelau( int, int );
  ~Tabelau();

  bool is_empty() const; // աղյուսակը դատարկ է
  bool is_full() const; // աղյուսակը լցված է

  double minimum() const; // փոքրագույն տարրը
  void add( double );   // ավելացնել նոր տարր
  void remove();     // հեռացնել փոքրագույն տարրը

private:
  // աղյուսակի կարգավորում նոր տարրն ավելացնելուց հետո
  void add_aux( int, int );
  // աղյուսակի կարգավորում նոր տարրը հեռացնելուց հետո
  void remove_aux( int, int );
};
Դասի կոնստրուկտորի նպատակը նոր աղյուսակի ստեղծումն է, որի բոլոր բջիջները նախապես լրացված են \(\infty\) արժեքով։
Tabelau::Tabelau( int r, int c)
 : rows{r}, columns{c}
{
 data = new double*[rows];
 for( int i = 0; i < rows; ++i ) {
  data[i] = new double[columns];
  for( int j = 0; j < columns; ++j )
   data[i][j] = INFINITY;
 }
}
Դեստրուկտորը պարզապես ազատում է զբաղեցրած հիշողությունը։
Tabelau::~Tabelau()
{
  for( int i = 0; i < rows; ++i )
    delete[] data[i];
  delete[] data;
}
Աղյուսակի դատարկ լինելը ստուգվում է is_empty() մեթոդով, իսկ լցված լինելը՝ is_full() մեթոդով։
bool Tabelau::is_empty() const
{
 return data[0][0] == INFINITY;
}

bool Tabelau::is_full() const
{
 return data[rows-1][columns-1] != INFINITY;
}
Փոքրագույն տարրը վերադարձնում է minimum() մեթոդը․
double Tabelau::minimum() const
{
 return data[0][0];
}
\(A\) Յունգի աղյուսակում նոր տարրն ավելացվում է \(A[rows-1,columns-1]\) բջջում, այնուհետև այն փոխատեղվում է իրենից վերևում և ձախում գտնվող տարրերից մեծագույնի հետ։ Նույնը կրկնվում է այնքան անգամ, քանի դեռ դիտարկվող տարրից վերև կամ ձախ գոյություն ունի ավելի մեծ արժեքով տարր։
void Tabelau::add( double val )
{
 data[rows-1][columns-1] = val;
 add_aux( rows-1, columns-1 );
}
Նոր տարրը \(A[rows-1,columns-1]\) բջջում գրառելուց հետո աղյուսակի կարգավորումը կատարվում է add_aux() ռեկուրսիվ մեթոդով։
void Tabelau::add_aux( int r, int c )
{
 int k{r}, h{c};
 if( r > 0 && data[r][c] < data[r-1][c] )
  k = r - 1;
 if( c > 0 && data[k][h] < data[r][c-1] )
  k = r, h = c - 1;
 if( k != r || h != c ) {
  double temp{data[r][c]};
  data[r][c] = data[k][h];
  data[k][h] = temp;
  add_aux( k, h );
 }
}
Մինիմալ տարրը, որ միշտ գտնվում է \(A[0,0]\) բջջում, աղյուսակից հեռացնելու համար նրա տեղում գրվում է \(\infty\), և այդ պատճառով էլ խախտվում է Յունգի աղյուսակի հատկությունը։ Աղյուսակը նորից կարգավորելու համար պետք է \(\infty\) արժեքն այնքան ժամանակ տեղափոխել դեպի աջ կամ ներքև, քանի դեռ գոյություն ունի նրանից փոքր տարր։
void Tabelau::remove()
{
 data[0][0] = INFINITY;
 remove_aux( 0, 0 );
}
Տարրը հեռացնելուց հետո աղյուսակի կարգավորումը կատարվում է remove_aux() մեթոդով։
void Tabelau::remove_aux( int r, int c )
{
 int k{r}, h{c};
 if( r < rows - 1 && data[r][c] > data[r+1][c] )
  k = r + 1;
 if( c < columns - 1 && data[k][h] > data[r][c+1] )
  k = r, h = c + 1;
 if( k != r || h != c ) {
  double temp{data[r][c]};
  data[r][c] = data[k][h];
  data[k][h] = temp;
  remove_aux( k, h );
 }
}

Թերևս այսքանը Յունգի աղյուսակների մասին։ Նշեմ նաև, որ այն հաճախ օգտագործվում է նախապատվություններով հերթերի կազմակերպման և կարգավորման heap-sort ալգորիթմների իրականացման համար։

No comments:

Post a Comment