Sunday, February 10, 2013

Tcl: QuickSort ալգորիթմի մասին

Անկեղ ասած, ես երբեք էլ չեմ հասկացել այս QuickSort կարգավորման ալգորիթմի էությունը։ Մինչև այն պահը, երբ «Learn You a Haskell for Great Good!» գրքում կարդացի այդ ալգորիթմի իրականացումը։ Ահա այն․
quicksort :: (Ord a) => [a] -> [a] 
quicksort [] = [] 
quicksort (x:xs) =  
  let smallerSorted = quicksort [a | a <- xs, a <= x] 
    biggerSorted = quicksort [a | a <- xs, a > x] 
  in smallerSorted ++ [x] ++ biggerSorted 
Մոտավորապես նույն ալգորիթմը կարելի է գրել նաև Tcl լեզվով։ Այստեղ ընտրվում է ցուցակի առաջին տարրը՝ H, ապա foreach ցիկլով ցուցակի մյուս տարրերը տրոհվում են երկու խմբի՝ H-ից մեծ, և H-ից փոքր կամ հավասար։ Այնուհետև ռեկուրսիվ եղանակով կարգավորվում են տրոհված խմբերն ու վերջում միավորվում իրար։
proc quickSort { elems } {
 # եթե ցուցակը դատարկ է, ապա կարգավորելու բան չկա
 if {0 == [llength $elems]} { return {} }
 set L [list]
 set G [list]
 # ընտրել ցուցակի առաջին տարրը
 set H [lindex $elems 0]
 # տրոհել մյուս տարրերը երկու խմբի
 foreach e [lrange $elems 1 end] {
  if {[expr $e < $H]} { lappend L $e } { lappend G $e }
 }
 # կարգավորել երկու խմբերը և միավորել որպես արդյունք
 return [concat [quickSort $L] $H [quickSort $G]]
}

No comments:

Post a Comment