Monday, January 6, 2014

Հիշող սարք և տեստային ալգորիթմ

Ուսանողական առաջադրանքներից մեկում ես հանձնարարել էի գրել մի կոմպիլյատոր, որը թվային հիշող սարքի և տեստավորման ալգորիթմի տեքստային ներկայացումից կոմպիլյացնում է տեստավորող մեքենային կոդ։ Նկարագրման լեզվի քերականությունը մոտավորապես հետևյալն էր․
   script = { memory | algorithm | test }.
   memory = 'Memory' IDENT '{' 'Rows' '=' NUMBER 'Columns' '=' NUMBER '}'.
 algorithm = 'Algorithm' IDENT '{' { element } '}'.
  element = ('->'|'<-') '(' operation {',' operation } ')'.
 operation = (W|R)('0'|'1').
    test = 'Test' IDENT 'With' IDENT.
Այս քերականությամբ, օրինակ, կարելի է նկարագրել \(3\times2\) չափի հիշողության մատրից և նրա վրա գործարկել \(\Uparrow(W0);\Downarrow(W1,R1)\) պարզագույն տեստը։
 Memory r3c2 {
  Rows = 3
  Columns = 2
 }

 Algorithm A0 {
  ->(W0)
  <-(W1,R1)
 }

 Test r3c2 With A0
Այս սկրիպտի կոմպիլյացիայից հետո պետք է կառուցվեր տեստավորող մեքենայի՝ սիմուլյատորի մի այստպիսի կոդ․
 0 0 W 0
 0 1 W 0
 1 0 W 0
 1 1 W 0
 2 0 W 0
 2 1 W 0
 0 0 W 1
 0 0 R 1
 0 1 W 1
 0 1 R 1
 1 0 W 1
 1 0 R 1
 1 1 W 1
 1 1 R 1
 2 0 W 1
 2 0 R 1
 2 1 W 1
 2 1 R 1
Քառյակի առաջին տարրը տողի հասցեն է, երկրորդը՝ սյան, երրորդ տարրը գործողությունն է՝ W - գրել, R - կարդալ, չորրորդ տարրը գործողության արգումենտն է։

Այս քառյակները հիշողության սարքի մոդելի վրա սիմուլյացնելու համար պետք է նախ՝ ստեղծել փչացած բջիջներ պարունակող հիշողության մոդել, ապա քառյակների սիմուլյացիայի արդյունքում պարզել, թե որ հասցեում է տեստավորման ալգորիթմը ձախողվում։
* * *
Սիմուլյատորի հիմնական գաղափարը հիշող սարքի բջիջն է, որում կարելի արժեք արժեք գրել և կարդալ սպասվող արժեք։ Այդ երկու գործողություններն ունեն այսպիսի ինտերֆեյս.
(defgeneric write-cell (c v))
(defgeneric read-cell (c))
Ճիշտ աշխատող բջիջը նկարագրել եմ cell անունով դասով․
(defclass cell ()
 ((value :initform 0
     :initarg :value
     :accessor cell-value)))
Որի համար գրելու գործողությունը տրված արժեքը վերագրում է value սլոտին, իսկ կարդալու գործողությունը վերադարձնում է value սլոտի արժեքը։
(defmethod write-cell ((c cell) v)
 (setf (cell-value c) v))
(defmethod read-cell ((c cell) v)
 (cell-value c))
Որպես օրինակ cell դասն ընդլայնել եմ և ստեղծել եմ cell-co դասը, որի կարդալու գործողությունը միշտ վերադարձնում է նախապես տրված հաստատուն արժեքը։
(defclass cell-co (cell) 
 ((coval :initform 0
     :initarg :coval
     :accessor cell-co-val)))

(defmethod read-cell ((c cell-co) v)
 (cell-co-val c))
Հիշող սարքի մոդելը երեք սլոտներով մի ստրուկտուա է․
(defstruct memory
 (rows 0)
 (columns 0)
 (matrix nil))
Հիշողության մոդելի կոնստրուկտորը մատրիցի բջիջները լրացնում է cell դասի օբյեկտներով։
(defun create-memory (row col)
 (let ((res (make-memory :rows row :columns col
             :matrix (make-array (list row col)))))
  (dotimes (r (memory-rows res))
   (dotimes (c (memory-columns res))
    (setf (aref (memory-matrix res) r c)
       (make-instance 'cell :value 0))))
  res))
Հիշողության մոդելի համար նույնպես իրականացրել եմ գրելու և կարդալու գործողությունները։ Գրելու գործողությունը տրված արժեքը գրում է մատրիցի տրված կոորդինատներով բջջի մեջ, իսկ կարդալու գործողությունը տրված արժեքը համեմատում է մատրիցի տրված բջջի արժեքի հետ։ Քանի որ սա տեստավորման ալգորիթմները փորձարկելու համար նախատեսված մոդել է, այսպիսի վարքը լրիվ արդարացված է։
(defmethod write-memory ((m memory) r c v)
 (write-cell (aref (memory-matrix m) r c) v))
(defmethod read-memory ((m memory) r c v)
 (= (read-cell (aref (memory-matrix m) r c)) v))
Կոմպիլյացված ալգորիթմը հիշող սարքի մոդելի վրա գործարկելու համար նախատեսել եմ run-algorithm-on ֆունկցիան։ Այն արգումենտում ստանում է հիշողության մոդելը և քառյակների ֆայլը։
(defun run-algorithm-on (mem alg)
 (dolist (co (read-whole-algorithm alg))
  (let ((r (first co)) (c (second co)) (a (fourth co)))
   (if (eql 'W (third co))
    (write-memory mem r c a)
    (unless (read-memory mem r c a)
     (format t "ՍԽԱԼ։ Տեստը ձախողվեց (~D, ~D) բջջի վրա։~%" r c))))))
run-algorithm-on ֆունկցիայում քառյակների ֆայլը բեռնվում է որպես Lisp լեզվի ցուցակ read-whole-algorithm ֆունկցիայով։
(defun read-whole-algorithm (src)
 (labels
  ((read-one-command (cs)
    (let ((s (read-line cs nil)))
     (when s
      (read-from-string (concatenate 'string "(" s ")")))))
   (read-all-commands (cs res)
    (let ((c (read-one-command cs)))
     (if (null c)
      res
      (read-all-commands cs (cons c res))))))
 (with-open-file (inp src :direction :input)
  (reverse (read-all-commands inp '())))))
Հիմա մի օրինակ։ Ենթադրենք \(3\times2\) չափի հիշողության \((1,1)\) բջիջը անսարք է և բոլոր կարդալու գործողությունների ժամանակ վերադարձնում է \(0\) արժեքը։
(defvar *m* (create-memory 3 2))
(setf (aref (memory-matrix *m*) 1 1) (make-instance 'cell-co :coval 0))
(run-algorithm-on *m* "test1.alg")
Վերը բերված ալգորիթմը փչացած բջջով մոդելի վրա աշխատեցնելուց հետո ստանում եմ այսպիսի պատասխան․
ՍԽԱԼ։ Տեստը ձախողվեց (1, 1) բջջի վրա։
Որից երևում է, որ ալգորիթմը բջնում է անսարքությունը և սիմուլյատորն էլ անում է իր գործը։

No comments:

Post a Comment