Thursday, December 27, 2012

Python: Կապակցված ցուցակներ (I)

Որպես Python ծրագրավորման լեզվով գրված առաջին ընդգրկուն օրինակ ուզում եմ ներկայացնել կապակցված ցուցակները՝ նրանց ներքին կառուցվածքով և նրանց հետ կատարվող գործողությունների տիպիկ բազմությամբ։ Սկսեմ միակապ ցուցակներից, որոնց ամեն մի հանգույցը պարունակում է ինֆորմացիոն դաշտ և ցուցիչ իրեն հաջորդող հանգույցին։ Մոդելավորենք այդ հանգույցը Python լեզվով սահմանված Node դասով։ Այդ դասի data դաշտը նախատեսված է տվյալների համար, իսկ link դաշտը ցուցիչ է մեկ այլ հանգույցի։ Դասի դաշտերն արժեքավորող __init__ մեթոդը ստանում է հանգույցի data դաշտում գրվելիք տվյալը։
class Node:
 data = 0
 link = None

 def __init__(self, val):
  self.data = val
Node դասի Print մեթոդը արտածում է data դաշտի արժեքը, ապա, եթե link ցուցիչը տարբեր է None արժեքից՝ ցույց է տալիս մեկ այլ հանգույցի, ապա արտածում է ստորակետ սիմվոլը։
 def Print(self):
  c = ', ' if self.link != None else ''
  print(self.data, end=c)
Միակապ հանգույցներով կապակցված ցուցակը սահմանված է որպես List դաս։ Այդ դասի միակ head դաշտը ցույց է տալիս ցուցակի առաջին հանգույցին։
class List:
 data = None
Եթե head==None, ապա ցուցակը դատարկ է։ Այս վերջին փաստը ծրագրավորված է Empty մեթոդով։
 def Empty(self):
  return None == self.head
Ցուցակի պարունակությունն արտածելու համար սահմանված է Print մեթոդը։ Այն արտածում է «[» նիշը, անցում է կատարում ցուցակի հանգույցներով և ամեն մի հանգույցն արտածում է Node դասի Print մեթոդով, ապա վերջում արտածում է «]» նիշը։
 def Print(self):
  print('[', end='')
  temp = self.head
  while temp != None:
   temp.Print()
   temp = temp.link
  print(']')
Ցուցակի սկզբում նոր տարր (նոր հանգույց) ավելացնելու գործողությունը հասարակ է։ Պետք է ստեղծել նոր հանգույց, նրա link ցուցիչը կապել ցուցակի սկիզբը ցույց տվող head ցուցիչին, ապա head ցուցիչը տեղափոխել նոր ավելացրած հանգույցի վրա։
 def AddFront(self, val):
  nd = Node(val)
  nd.link = self.head
  self.head = nd
Քիչ ավելի շատ գործողություններ է պահանջվում նոր տարրը ցուցակի վերջում ավելացնելու համար։ Ստեղծվում է նոր հանգույց՝ տրված պարունակությամբ։ Եթե ցուցակը դատարկ է՝ head==None, ապա head ցուցիչը կապվում է նոր ստեղծված հանգույցին։ Եթե ցուցակը դատարկ չէ, ապա որևէ ժամանակավոր ցուցիչով որոշվում է ցուցակի վերջին հանգույցը և այդ վերջին հանգույցի link ցուցիչը կապվում է նոր հանգույցին։
 def AddBack(self, val):
  nd = Node(val)
  if self.head == None:
   self.head = nd
  else:
   tail = self.head
   while tail.link != None:
    tail = tail.link
   tail.link = nd
Ցուցակի սկզբից հանգույց հեռացնելու համար head ցուցիչը տեղափոխվում է առաջինին հաջորդող հանգույցի վրա (այն կարող է բացակայել, եթե ցուցակը պարունակում է միայն մեկ հանգույց), և վերադարձվում է հին առաջին (նախորդ) հանգույցի պարունակությունը։ Քանի որ Python-ը աղբի ավտոմատ հավաքման մեխանիզմով լեզու է, կարիք չկա բացահայտ կերպով ազատել հեռացված հանգույցի զբաղեցրած հիշողությունը։
 def RemoveFront(self):
  if self.head == None:
   return None
  t = self.head
  self.head = t.link
  t.link = None
  return t.data
Ցուցակի վերջից հանգույց հեռացնելու համար էլի պետք է մի քանի գործողություն ավել անել։ Նախ, եթե ցուցակը դատարկ է, ապա ոչինչ անել պետք չէ։ Եթե ցուցակը պարունակում է միայն մեկ տարր, ապա head ցուցիչին վերագրվում է None և վերադարձվում է այդ միակ հանգույցի պարունակությունը։ Եթե ցուցակում մեկից ավելի հանգույցներ են, ապա որևէ ժամանակավոր ցուցիչով որոնվում է նախավերջին հանգույցը։ Այդ նախավերջին հանգույցի link ցուցիչին վերագրվում է None, և վերադարձվում է վերջին հանգույցի պարունակությունը։
 def RemoveBack(self):
  if self.head == None:
   return None
  if self.head.link == None:
   val = self.head.data
   self.head = None
   return val
  else:
   tail = self.head
   while tail.link.link != None:
    tail = tail.link
   val = tail.link.data
   tail.link = None
   return val
Ցունցակում տրված արժեքով հանգույցը որոնելու համար Search մեթոդում մի ժամանակավոր ցուցիչ նախ կապվում է ցուցակի առաջին հանգույցին, ապա ցիկլով այն տեղաշարժվում է դեպի ցուցակի վերջը։ Ցիկլն ավարտվում է, երբ կա՛մ ժամանակավոր ցուցիչը հասել է ցուցակի վերջին, կա՛մ ցույց է տալիս մի հանգույցի, որի data դաշտը պարունակում է որոնվող արժեքը։
 def Search(self, val):
  temp = self.head
  while temp != None and temp.data != val:
   temp = temp.link
  return temp
Ցուցակում տարրեր կարելի է ավելացնոլ ոչ միայն սկզբից կամ վերջից, այլ նաև որևէ հանգույցից առաջ կամ հետո։ InsertAfter մեթոդը ստանում է մի արժեք և ցուցակի մի որևէ հանգույց, ապա տրված արժեքով մի նոր հանգույց է ավելացնում ցուցակի տրված հանգույցից հետո։
 def InsertAfter(self, val, node):
  nd = Node(val)
  nd.link = node.link
  node.link = nd
Իսկ InsertBefore մեթոդը տրված արժեքով նոր հանգույց է ավելացնում ցուցակի տրվախ հանգույցից առաջ։
 def InsertBefore(self, val, node):
  self.InsertAfter(val, node)
  node.link.data, node.data = node.data, node.link.data
Համապատասխանաբար RemoveAfter և RemoveBefore մեթոդները հեռացնում են ցուցակի տրվաց հանգույցին հաջորդող ու նախորդող հանգույցները՝ վերադարձնելով հեռացված հանգույցի պարունակությունը։
 def RemoveAfter(self, node):
  if node.link == None:
   return None
  t = node.link
  node.link = t.link
  t.link = None
  return t.data

 def RemoveBefore(self, node):
  if self.head == node:
   return None
  temp = self.head
  while temp.link != node:
   temp = temp.link
  val = temp.data
  temp.data = node.data
  self.RemoveAfter(temp)
  return val
Եվ վերջապես, մի հետաքրքիր գործողություն ևս։ Reverse մեթոդը շրջում է կապակցված ցուցակը։ Ահա այդ պարզ ալգորիթմը։
 def Reverse(self):
  a = self.head
  b = None
  while a != None:
   c = a.link
   a.link = b
   b = a
   a = c
  self.head = b

No comments:

Post a Comment