Monday, March 31, 2014

Java և Kawa: Տեքստի տրոհումը Scanner դասի օգնությամբ

Շարունակելով բլոգիս «Tcl: Բառարանների օգտագործումը», «Python: Բառարանի օգտագործումը» և «C++11: Տեքստի տրոհումը բառերի՝ istream-ի միջոցով» գրառումների թեման, ես ուզում էի այս գրառմանս մեջ պատմել Java լեզվի միջոցներով տեքստը բառերի տրոհելու և բառերի հաճախությունը հաշվելու մասին։ Ինձ գայթակղեց Java-ի Scvanner դասը, որը կարելի է կանոնավոր արտահայտությունների միջոցով կարգավորել տեքստից բառեր կարդալու համար։ Բայց այս գրառման մեջ ուզում եմ նաև Java-ի HashMap բառարանի օգտագործումը համեմատ ել JVM վիրտուալ մեքենայով աշխատող GNU Kawa լեզվի (Scheme լեզվի իրականացում) hashtable բառարանի օգտագործման հետ։

Նախ ներկայացնեմ Java տարբերակը (օգտագործված է JDK 8-ը)։
package wordcount;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

/**/
public class WordCount {
 /**/
 private static void readFile( String name, HashMap<String,Integer> words )
 {
  // տրված անունով ֆայլի համար ստեղծել Scanner օբյեկտ
  try( Scanner scan = new Scanner(new File(name)) ) {
   // բացի մեծատառերից ու փոքրատառերից ամեն ինչ համարել բաժանիչ
   scan.useDelimiter( "[^A-Za-z]+" );
   // քանի դեռ Scanner-ից կարելի է կարդալ
   while( scan.hasNext() ) {
    // կարդալ հերթական բառը
    String wo = scan.next().toLowerCase();
    // գտնել կարդացած բառի արտապատկերումը բառարանում
    Integer co = words.get(wo);
    // եթե այդ բառը բառարանում չկա, ավելացնել այն՝ 1 քանակով, 
    // իսկ եթե կա՝ քանակն ավելացնել 1-ով
    words.put(wo, co == null ? 1 : co + 1);
   }
  }
  catch( FileNotFoundException ex ) {
   System.err.println(ex.getMessage());
  }
 }
  
 /**/
 public static void main(String[] args) 
 {
  // ստեղծել String->Integer արտապատկերում
  HashMap<String,Integer> words = new HashMap<>();
  // կարդալ ֆայլի պարունակությունը words բառարանի մեջ
  readFile("~/Projects/martineden.txt", words);
  // բառ-քանակ զույգերն արտածել ստանդարտ արտածման հոսքին
  words.forEach( (k,v) -> System.out.printf("%s\t%s\n", k, v) );
 }
}
* *
Kawa լեզուն JVM վիրտուալ մեքենայի համար գրված բազմաթիվ լեզուներից մեկն է։ Բայց ինձ համար հետաքրքիր է նրանով, որ այն Lisp լեզվի Scheme դիալեկտի իրականացում է Java լեզվով։ Ամբողջովին գրված լինելով Java լեզվով՝ այն ա) պլատֆորմից անկախ է, և բ) հնարավորություն ունի օգտագործել Java լեզվի ստանդարտ գրադարանը՝ այն ամենը, ինչ մատչելի է JVM կատարման միջավայրում։

Հիմա ցույց տամ, թե ինչպես եմ Kawa լեզվի միջոցներով կարդում ֆայլի բառերի հաջորդականությունը և կազմում դրանց հաճախությունների բառարանը։ Նախ սահմանեմ read-all-words ֆունկցիան, որն արգումենտում ստանում է Java լեզվի Scanner օբյեկտը և վերագարձնում է տեքստի բառերի հաճախությունների բառարանը՝ որպես Scheme լեզվի hashtable օբյեկտ։
(define (read-all-words sca :: Scanner)
 (define (read-all-words-rec ht)
  (when (invoke sca 'hasNext)
   (add-to-table (string-downcase (invoke sca 'next)) ht)
   (read-all-words-rec ht)))
 (let ((words (make-hashtable string-hash string=?)))
  (read-all-words-rec words)
  words))
read-all-words ֆունկցիայի համար սահմանված է read-all-words-rec լոկալ ռեկուրսիվ ֆունկցիան, որը Scanner օբյեկտից կարդում է մեկ բառ, այդ բառի բոլոր մեծատառերը դարձնում է փոքրատառ՝ string-downcase ֆունկցիայով, ապա ավելացնում է արգումենտում տրված բառարանում։ Բառարանը ստեղծվում է որպես read-all-words ֆունկցիայի լոկալ օբյեկտ՝ make-hashtable ֆունկցիայով։ Բառը բառարանում ավելացնող add-to-table ֆունկցիան սահմանված է հետևյալ կերպ․
(define (add-to-table w table)
 (let ((co (hashtable-ref table w 0)))
  (hashtable-set! table w (+ co 1))))
read-file ֆունկցիան, որ կսահմանեմ ստորև, տրված ֆայլի անունի համար ստեղծում է մի Scanner օբյեկտ և "[^A-Za-z]+" արտահայտությունը սահմանում է որպես դրա բաժանիչ։ Հետո read-all-words ֆունկցիայով ստանում է բառերի հաճախությունների բառարանը, այդ բառարանից կազմում է կետով զույգերի (dotted pair) ցուցակ, և վերադարձնում է այդ վերջին ցուցակն՝ ըստ բառերի այբբենական կարգի կարգավորած։
(define (read-file name :: )
 (let ((sca (Scanner:new (File:new name))))
  (invoke sca 'useDelimiter "[^A-Za-z]+")
  (let-values (((ks vs) (hashtable-entries (read-all-words sca))))
   (invoke sca 'close)
   (list-sort (lambda (a b) (stringlist ks) (vector->list vs))))))
* *
Ինձ դուր է գալիս Lisp լեզվով ծրագրավորումը։ Բայց ինձ դուր է գալիս նաև Java լեզվի գրադարանները։ Kawa իրականացումը հնարավորություն է տալիս մեկտեղել երկու դուրեկան բան :)

No comments:

Post a Comment